Porażenie mózgowe

Mózgowe porażenie dziecięce to zaburzenia centralnego układu nerwowego, wynikające z uszkodzenia mózgu. Według obowiązującej definicji, ustalonej przez Międzynarodową Komisję Neurologii Dziecięcej, MPD to „niepostępujące, lecz nie niezmienne zaburzenie postawy i ruchu spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (OUN) znajdującego się we wczesnym stadium rozwoju, współistniejące z innymi objawami (zaburzenia funkcji poznawczych, rozwoju mowy, padaczka, upośledzenie umysłowe, zaburzenia widzenia i słuchu)”.

Dziecięce porażenie mózgowe może być spowodowane urazem mózgu powstałym przed, po lub w trakcie porodu. Ponad połowa chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) należy do grupy o najwyższym stopniu upośledzenia funkcjonalnego. Objawy towarzyszące porażeniu mózgowemu to: spastyczność mięśni, zmniejszenie siły mięśniowej, zaburzenia kontroli ruchu, ruchy mimowolne. Objawom tym często towarzyszy padaczka, zaburzenia słuchu, mowy, widzenia, czasem także upośledzenie umysłowe.